แบบประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 2557
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

   คู่มือการใช้งาน   FAQ

เขตพื้นที่ จังหวัด อำเภอ ชื่อกองทุน


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
เลขที่ 356/1 อาคารซีพี ชั้น 3 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4336-5200 โทรสาร 0-4336-5111
@Copyright 2009 By pothchara.n@nhso.go.th