สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
NHSO Region 7 Khonkaen

356/1 อาคารซีพี ชั้น 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร. 0-4336-5200 โทรสาร 0-4336-5111

 
ทะเบียนรายชื่อผู้ลงทะเบียนทั้งหมด
เชิญประชุมชี้แจงกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2555 (เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานจาก สาขาจังหวัด CUP สังกัด สป.สธ , CUP นอก สป.สธ., CUP เอกชน : เจ้าหน้าที่เวชสถิติ/สารสนเทศ/นายทะเบียนหน่วยบริการ)
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2554
แกรนด์พาวิลเลี่ยน โรงแรมราชาวดี จังหวัดขอนแก่น
รายชื่อเรียงตามลำดับวันที่ลงทะเบียน
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
จังหวัด
1
นางสุธิดา เอี่ยมเกื้อกูล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 3 โรงพยาบาลมหาสารคาม มหาสารคาม
2
นายสำราญ ทาพา เจ้าพนักงานเวชสถิติ - โรงพยาบาลโกสุมพิสัย มหาสารคาม
3
นายธีระพล สีมาพุฒ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ - โรงพยาบาลโกสุมพิสัย มหาสารคาม
4
นางชุลีพร โคตรสีหา เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ - โรงพยาบาลโกสุมพิสัย มหาสารคาม
5
นางยุพิน ฐีรติชัยพงษ์ เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ - โรงพยาบาลโกสุมพิสัย มหาสารคาม
6
นายปรเมศร์ ศิริเสาร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลวาปีปทุม มหาสารคาม
7
นายปฏิภาณ คุณสีขาว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลวาปีปทุม มหาสารคาม
8
นางสาวณัฐกานท์ สกลใต้ จพ.เวชสถิติ ปฎิบัติงาน โรงพยาบาลสมเด็จ กาฬสินธุ์
9
นายณัฐวุฒิ สารขันธ์ จพ.เวชสถิติ ปฎิบัติงาน โรงพยาบาลสมเด็จ กาฬสินธุ์
10
นางสาวกัลยวรรณ์ สาศรีเมือง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จ กาฬสินธุ์
11
นายจักรพรรดิ พลเยี่ยม เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ปฎิบัติงาน โรงพยาบาลสมเด็จ กาฬสินธุ์
12
นายสุรัตน์ บุพเตย์ เจ้าพนักงานเวชสถิติ - โรงพยาบาลชุมแพ ขอนแก่น
13
นายทรงวุฒิ อุดมสิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - โรงพยาบาลชุมแพ ขอนแก่น
14
นางสาวสุวรรณี ชาวงค์ เจ้าพนักงานเวชสถิติ ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
15
นางสาววิภาดา ระถาวิชย์ เจ้าพนักงานธุรการ - โรงพยาบาลศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
16
นางวรรณรา เจริญผล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 7 รพ.กมลาไสย กาฬสินธุ์
17
นางจันทร์หอม หนูสาย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 7 รพ.กมลาไสย กาฬสินธุ์
18
นายกิตติพงษ์ พลโลม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - รพร.กระนวน ขอนแก่น
19
นายธวัชชัย เปรมปรี จพ.เวชสถิติ ชำนาญงาน รพร.กระนวน ขอนแก่น
20
นายสุระชัย บัวอาจ เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน 6 รพ.กมลาไสย กาฬสินธุ์
21
นางจันทร์พิมพ์ วุฒิธนโชติ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลชุมแพ ขอนแก่น
22
นายโอภาส เชียงแก้ว เจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล - โรงพยาบาลชุมแพ ขอนแก่น
23
นางสาวรติยา ภูคงน้ำ จพ.เวชสถิติ ชำนาญงาน รพ.จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
24
นายเอกนรินทร์ ประสาร นวก.คอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ รพ.จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
25
นายปรเมษฐ สังขวัฒน์ เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน 6 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รพ.ขอนแก่น ขอนแก่น
26
นางเดือนเพ็ญ พันธุ์พาณิชย์ นวก.สาธารณสุข ปฏิบัติการ รพ.จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
27
นายณัฐวุฒิ บุตรโพธิ์ศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รพ.ขอนแก่น ขอนแก่น
28
นางสุบงกช ลอมโฮม เจ้าพนักงานเวชสถิติ ชำนาญการ โรงพยาบาลนาดูน มหาสารคาม
29
นางสาวชวมัย สดไธสงค์ เจ้าพนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลนาดูน มหาสารคาม
30
นายณัฐวัฒน์ ศิริวราพัฒน์ จพ.คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
31
นางบงกชทิพย์ เหล่าคันธาร์ จพ.เวชสถิติ ชำนาญงาน โรงพยาบาลธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
32
น.ส.รุ่งนภาภรณ์ ประชาไนย์ นวก.สาธารณสุข ปฏิบัติการ โรงพยาบาลธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
33
นายพลูศักดิ์ วชิรตรีรัตน์ เภสัชกร ชำนาญการ โรงพยาบาลหนองกุงศรี กาฬสินธุ์
34
นางสาวศิริลักษณ์ พันโกฏิ เจ้าพนักงานเวชสถิติ ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลหนองกุงศรี กาฬสินธุ์
35
นายณัฐสิทธิ์ ร่มศรี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - โรงพยาบาลชุมแพ ขอนแก่น
36
นายสุพัฒน์ โพธิชาติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลหนองกุงศรี กาฬสินธุ์
37
นางสาวชนัดดา ชินศรี เจ้าพนักงานธุรการ - โรงพยาบาลมหาสารคาม มหาสารคาม
38
นางสาวอัญชะลีพร จำนงค์ศรี เจ้าพนักงานธุรการ - โรงพยาบาลมหาสารคาม มหาสารคาม
39
นางยุพิน หิรัญพต พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลเชียงยืน มหาสารคาม
40
นางสินีนาถ ปะเพโส พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลเชียงยืน มหาสารคาม
41
นายพลวัฒน์ บุตรแสน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลเชียงยืน มหาสารคาม
42
นางกลมลี แสนบุดดา พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลห้วยเม็ก กาฬสินธุ์
43
นางสาวชไมพร ศิริวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - โรงพยาบาลห้วยเม็ก กาฬสินธุ์
44
นางญาณินทร์ พิมพ์ดี เจ้าพนักงานเวชสถิติ ชำนาญงาน โรงพยาบาลห้วยเม็ก กาฬสินธุ์
45
นางสาวกาญจนาภรณ์ ตาราไต เภสัชกรชำนาญการ 3 โรงพยาบาลมหาสารคาม มหาสารคาม
46
นายประวิตร ฤทธิ์เจริญวัตถุ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ 3 โรงพยาบาลมหาสารคาม มหาสารคาม
47
นายอรรคบูรณ์ แทนหลาบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมหาสารคาม มหาสารคาม
48
นายธิติพันธ์ คุณภู่ เจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลสิรินธร ขอนแก่น
49
นางอรทัย เล็กบุญญาสิน นักวิชาการเวชสถิติ ชำนาญการพิเศษ รพ.ศรีนครินทร์ ขอนแก่น ขอนแก่น
50
นางสาวบรรจง พิมพ์ดี นักวิชาการเวชสถิติ รพ.ศรีนครินทร์ ขอนแก่น ขอนแก่น
51
นางพนมพร พลเสนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 7 โรงพยาบาลท่าคันโท กาฬสินธุ์
52
นายยอดชาย ขันทะมูล เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ 2 โรงพยาบาลท่าคันโท กาฬสินธุ์
53
น.ส.อุบล แก้วพรม เวชสถิติ 2 โรงพยาบาลท่าคันโท กาฬสินธุ์
54
นางธิดารัตน์ เขตหนองบัว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 7 ร.พ.บ้านฝาง ขอนแก่น
55
นางมนสิชา ทวีโคตร เจ้าพนักงานเวชสถิติ ชำนาญงาน โรงพยาบาลห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์
56
นายนิรัตน์ โมลาขาว นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ โรงพยาบาลห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์
57
นางสาวสุกมล สมสา เจ้าพนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
58
นายพรยศ ดอกดู่ เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์
59
นายนันทิชัย ยางธิสาร เจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
60
นางจริยา ฐิตะฐาน นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
61
นางสุกัญญา สุทธิรณ พนักงานเวชสถิติ รพ.ศรีนครินทร์ ขอนแก่น ขอนแก่น
62
นางสาวกาญจนา หวานชุม เจ้าหน้าที่เวชสถิติ โรงพยาบาลเขาสวนกวาง ขอนแก่น
63
นายไพทูลย์ วงษาหาราช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลเขาสวนกวาง ขอนแก่น
64
นางศุภลักษมี ภักดีปัญญา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลเขาสวนกวาง ขอนแก่น
65
นายวรชาติ พรรณะ นักวิชาการสาธารณสุข งานเวชปฏิบัติครอบครัว ขอนแก่น
66
นางสาวสุวพิชญ์ ลาสันตุ เจ้าพนักงานเวชสถิติ OPD/ER ขอนแก่น
67
นางผ่องเพ็ญ ตระกูลขจรศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอนแก่น
68
ว่าที่ ร.ต.เกรียงศักดิ์ ยนต์ชัย นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ โรงพยาบาลหนองเรือ จันทบุรี
69
นายสิรภพ จรบุรมย์ เจ้าพนักงานเวชสถิติ ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลหนองเรือ ขอนแก่น
70
นางนพวรัตน์ ธานี พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช ร้อยเอ็ด
71
นางกานดา สุทธิบาก จนท.คอมพิวเตอร์ - โรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช ร้อยเอ็ด
72
น.ส.วิลาสินี พรมหมเทพ จนท.คอมพิวเตอร์ - โรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช ร้อยเอ็ด
73
นางสาวชดารัตน์ สุวรรณอำไพ เจ้าหน้าท่ีเวชสถิติ ปฏิบัติการ โรงพยาบาลสหัสขันธ์ กาฬสินธุ์
74
นางวิไลวรรณ เหล่าธรรม พยาบาลเทคนิค ชำนาญงาน รพ.สีชมพู ขอนแก่น
75
นางภัทราภรณ์ นพแก้ว จพ.เวชสถิติ ชำนาญงาน รพ.สีชมพู ขอนแก่น
76
น.ส.รัตยา วงษ์พาน จพ.ธุรการ - รพ.สีชมพู ขอนแก่น
77
นายสมไพร ไกยวรรณ์ เจ้าพนักเวชสถิติชำนาญงาน - รพร.กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
78
นางระพีผ่อง พรหมอาจ พยาบาลวิชาชีพ - รพร.กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
79
นส.ณัฐวรรณ์ สุวรรณไตย์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล - รพร.กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
80
นางดังการ พลลาภ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลน้ำพอง ขอนแก่น
81
นางศริยา ปัชชามูล เจ้าพนักงานสถิติ โรงพยาบาลน้ำพอง ขอนแก่น
82
นางกมลวรรณ บัวคำภู พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลสหัสขันธ์ กาฬสินธุ์
83
นางนฤมล ศีรษะภูมิ ทันตแพทย์ ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลจังหาร ร้อยเอ็ด
84
นางรัชมณี ชาละมาลย์ เจ้าพนักงานเวชสถิติ ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลจังหาร ร้อยเอ็ด
85
นายศราวุธ ชาตาดี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - โรงพยาบาลจังหาร ร้อยเอ็ด
86
นางพัชรนันท์ นิติจรัสพงศ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี - โรงพยาบาลสีชมพู ขอนแก่น
87
นายเมธา รัตนพลที จพ.เวชสถิติ - โรงพยาบาลมัญจาคีรี ขอนแก่น
88
นายศิริศักดิ์ พิมพาเรือ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน โรงพยาบาลมัญจาคีรี ขอนแก่น
89
นางกฤษณีรัตน์ เชาว์ชื่น นายทะเบียน - โรงพยาบาลมัญจาคีรี ขอนแก่น
90
นายยุทธิชัย จันทร์ทองทิพย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รพช.นาเชือก มหาสารคาม
91
นางรัติญา ประสาระเอ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพช.นาเชือก มหาสารคาม
92
น.ส.สายฝน มาตราช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รพช.นาเชือก มหาสารคาม
93
นางสาวกัทลี ขำโพธิ์ จพ.เวชสถิติ ชำนาญงาน โรงพยาบาลบ้านไผ่ ขอนแก่น
94
นางจิรวรรณ กิจเลิศพรไพโรจน์ พยาบาลเทคนิค ชำนาญงาน หัวหน้างานประกันสุขภาพ โรงพยาบาลบ้านไผ่ ขอนแก่น
95
นางพัชรี ทับแสง นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธาณสุขจังหวัด ขอนแก่น
96
นางสุวิมล พัฒนาวิศิษฏ์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ กลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธาณสุขจังหวัด ขอนแก่น
97
นางสาวชิลาลัย เถาวัลราช เจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลหนองกุงศรี กาฬสินธุ์
98
นางสาวอรุณลักษณ์ พานิช เจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลหนองกุงศรี กาฬสินธุ์
99
นางปรียาภรณ์ ทองโคตร เจ้าพนักงานธุรการ โรงพยาบาลหนองกุงศรี กาฬสินธุ์
100
นายปราโมทย์ สุริยะ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล - โรงพยาบาลท่าคันโท กาฬสินธุ์
101
นางอะนุตย์ ปุริสังข์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ รพ ยางสีสุราช มหาสารคาม
102
นายสุชาติ กัสโก นวก คอมพิวเตอร์ - รพ ยางสีสุราช มหาสารคาม
103
นางกนกวรรณ เจียจันทร์ จพ เวชสถิติ ปฎิบัติงาน รพ ยางสีสุราช มหาสารคาม
104
นายภูมิใจ แก้ววัชระรังษี นายช่างเทคนิค ชำนาญงาน 6 โรงพยาบาลอุบลรัตน์ ขอนแก่น
105
นางศิรินันท์ หล่าหนูเหม่า เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
106
นางสาวพัชราภรณ์ สงพัด เวชสถิติ 2 โรงพยาบาลอุบลรัตน์ ขอนแก่น
107
นางศรีประไพ ชาธรรมา พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลท่าคันโท กาฬสินธุ์
108
นายกิตติเดช พัฒยา นักวิชาการสาธารณสุข - โรงพยาบาลท่าคันโท กาฬสินธุ์
109
นางอรัญญา ภูทะระ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลร่องคำ กาฬสินธุ์
110
นางฉวีวรรณ นัยวัฒน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลร่องคำ กาฬสินธุ์
111
นางปาริชาติ ศิริธรรมจักร์ จพ.สถิติ โรงพยาบาลร่องคำ กาฬสินธุ์
112
นางดวงจันทร์ ผิวขำ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ 7 โรงพยาบาลอุบลรัตน์ ขอนแก่น
113
นายโสภณ อ่อนแพง เจ้าพนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลพระยืน ขอนแก่น
114
นางสาวงามตา โคตรสำราญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพระยืน ขอนแก่น
115
นางสมสวัสดิ์ วิชาผา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพระยืน ขอนแก่น
116
นางบังอร พูนมณี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล - โรงพยาบาลบ้านไผ่ ขอนแก่น
117
นางสาวน้ำทิพย์ ดีสี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล - โรงพยาบาลบ้านไผ่ ขอนแก่น
118
นายกิตติชัย เกษลา นักคอมพิวเตอร์ - โรงพยาบาลบ้านไผ่ ขอนแก่น
119
นายกัลป์ตรี โสดาศรี นักวิชาการ ชำนาญการ โรงพยาบาลบ้านไผ่ ขอนแก่น
120
นายอนุชา สิงห์ยะบุศย์ จพง.เวชสถิติ ชำนาญงาน ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดขอนแก่น ขอนแก่น
121
นางดาวใจ มานันชัย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี - ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดขอนแก่น ขอนแก่น
122
นางสาวพรทิพย์ เบ้าเที่ยง พนักงานพิมพ์ ส2 ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดขอนแก่น ขอนแก่น
123
นางจินตนา โพธิ์ตาก พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลโพนทราย ร้อยเอ็ด
124
นายจัตุพร บุตรศาสตร์ เจ้าหน้าที่เวชสถิติ ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลโพนทราย ร้อยเอ็ด
125
นางถมญาณี โชติการณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
126
นายวัชรพงษ์ ราชนิรัมย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลโพนทราย ร้อยเอ็ด
127
นางสาววงเดือน วงษ์สำราญ พยาบาลฝ่ายประกันสุขภาพ ศูนย์บริการทางการแพทย์ มมส มหาสารคาม
128
นางจีราภรณ์ เรียงอิศราง เจ้าหน้าที่เวชระเบียน ศูนย์บริการทางการแพทย์ มมส มหาสารคาม
129
นางสาวสุพรรณี ทองแม้น เจ้าหน้าที่เวชระเบียน ศูนย์บริการทางการแพทย์ มมส มหาสารคาม
130
นางสาวอนงค์ ช่วยนา พนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลแวงน้อย ขอนแก่น
131
นายถาวร แก้วเฮียง นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น
132
ร้อยเอกหญิง ดุษฎี เล็บขาว พยาบาล ร.พ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ร้อยเอ็ด
133
นางอรดี บุตรมาตร์ เจ้าหน้าที่งานประกันสุขภาพ ร.พ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ร้อยเอ็ด
134
น.ส.อุมารินทร์ ผ่านสำแดง พนักงานคอมพิวเตอร์ชั้น 4 ร.พ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ร้อยเอ็ด
135
น.ส.อนิจศรา พุทธรัตน์ เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น ขอนแก่น
136
นางปณิตา ระติวงษ์ พนักงานจัดเก็ยเอกสาร รพ.สิรินธร จ.ขอนแก่น ขอนแก่น
137
นางสาวเกศรินทร์ ชนยุทธ เจ้าพนักงานเวชสถิติ ชำนาญงาน โรงพยาบาลชนบท ขอนแก่น
138
นางสาวเยาวลักษณ์ งามประเสริฐ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลชนบท ขอนแก่น
139
นางสาวเดือนเพ็ญ จันทร์หล้า พนักงานการเงินและบัญชี - โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น
140
นายมีฤทธิ์ ศรีประไหม พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลเขาวง กาฬสินธุ์
141
นางสาววารี เรืองสุพันธุ์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น
142
นางจันทร์ทิต เพียรภายลุน พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลเขาวง กาฬสินธุ์
143
นายรักชาติ มุลน้อยสุ นักจัดการงานทั่วไป โรงพยาบาลเขาวง กาฬสินธุ์
144
นายยุทธกร สุติ จพง.สาธารณสุขชำนาญงาน ชำนาญงาน รพ.สต.บ้านหนองหญ้าแพรก ขอนแก่น
145
นางนกแก้ว สุติ นวก.สาธารณสุข ชำนาญการ รพ.สต.ท่าพระ ขอนแก่น
146
นายเทพอินทร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา เจ้าพนักงานเวชสถิติ ชำนาญงาน โรงพยาบาลโพนทอง ร้อยเอ็ด
147
นายพีระณัฐ สุขกำเนิด นักวิชาการคอมพิวเตร์ ปฏิบัติการ โรงพยาบาลโพนทอง ร้อยเอ็ด
148
นายสมภาวรรณ์ ภาคภูมิ เจ้าพนักงานเวชสถิติ ชำนาญงาน โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ขอนแก่น
149
นายสุบิน สมีน้อย พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ขอนแก่น
150
นางขวัญตา บุสทิพย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน โรงพยาบาลจติเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ขอนแก่น
151
นางพนิดา ชาปัญญา เจ้าพนักงานเวชสถิติ ชำนาญงาน โรงพยาบาลจตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ขอนแก่น
152
นางสาวสุทธิกานต์ ก่อสกุล นักสังคมสงเคราะห์ 4 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น
153
นางบุญรัตน์ มงคลมะไฟ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและการเงิน โรงพยาบาลธีรวัฒน์ กาฬสินธุ์
154
น.สลักขณา เพ็ญสวัสดิ์ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลธีรวัฒน์ กาฬสินธุ์
155
น.สพัชรีภรณ์ หลาบศิริ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงพยาบาลธีรวัฒน์ กาฬสินธุ์
156
นางสาวจรรยา นิยมพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุข - รพ.ภูเวียง ขอนแก่น
157
นางศรีประไพ มานะวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จ กาฬสินธุ์
158
นางนันทิมา ไชยโภชน์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลพล -- เลือกจังหวัด --
159
นางวิรัตน์ วงภาพ เจ้าพนักงานเวชสถิติ ชำนาญงาน โรงพยาบาลพล ขอนแก่น
160
นายประยงค์ หมื่นวิเศษ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - โรงพยาบาลพล ขอนแก่น
161
นายประสิทธิ์ แสนสุด นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ โรงพยาบาลเมืองสรวง ร้อยเอ็ด
162
นางสาวกษวรรณ เทียมวงค์ เจ้าพนักงานเวชสถิติ ปฏิบัติการ โรงพยาบาลเมืองสรวง ร้อยเอ็ด
163
นายสงกรานต์ วรศิริ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลเมืองสรวง ร้อยเอ็ด
164
นายสุวรรณ บุญมี เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลกมลาไสย กาฬสินธุ์
165
นายพินิจ สิมมาลี นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ สำนักงานสาธารรสุขอำเภอแวงน้อย ขอนแก่น
166
นางสาวกัลยวรรธน์ สาศรีเมือง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จ -- เลือกจังหวัด --
167
นายพันธนวัฒน์ นาคลาย พยาบาลวิชาชีพ ปฎิบัติการ โรงพยาบาลเปือยน้อย ขอนแก่น
168
นายสุรชาติ ไชยมัชชิม จพ.เวชสถิติ ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลนามน กาฬสินธุ์
169
นายรัฐพล ประทุมวัน นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลนามน กาฬสินธุ์
170
นายอาทิตย์ สร้อยอุดม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล - โรงพยาบาลนามน กาฬสินธุ์
171
นางพลยา ศรีกะกุล พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลกุดรัง มหาสารคาม
172
นายมาฆพงษ์ เธอเมืองปักษ์ เจ้าหน้าที่เวชสถิติ - โรงพยาบาลกุดรัง มหาสารคาม
173
นางวนิดา กองเมืองปัก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ - โรงพยาบาลกุดรัง มหาสารคาม
174
นางบุณยรัตน์ วรรณทิพย์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ 6 รพ.ศรีนครินทร์ ขอนแก่น
175
นางภัทธีญา แดนวงศ์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
176
นางนฏศร ชวนินทวิสุทธิ์ เจ้าหน้าที่เวชสถิติ ชำนาญงาน โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
177
นางนันทิยา อุดมถิ่น นักสถิติ - โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
178
นางพวงเพ็ชร จุรุเทียบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
179
นางวราภรณ์ ศิวบวรวัฒนา พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
180
นางสาวสลิลา กสิผล นักจัดการงานทั่วไป - โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
181
นางสาวจีราวรรณ โลหะมาศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ -- เลือกจังหวัด --
182
นางทัศนียา ภูอวด เจ้าหน้าที่เวชสถิติ ชำนาญงาน โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
183
นายสุดใจ สีหานาม นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ โรงพยาบาลโพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด
184
นางสุวรัตน์ ชูศรีทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ โรงพยาบาลโพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด
185
นางสาวดวงดาว ขจรอนันต์ เจ้าพนักงานเวชสถิติ ปฏิบัติการ โรงพยาบาลโพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด
186
นางโยทกา ไหมหรือ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลนาดูน มหาสารคาม
187
ร้อยเอกพงษ์พันธ์ พิมพ์สา หัวหน้าฝ่ายเวชระเบียน ร.พ.ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ร้อยเอ็ด
188
นางสุดารัตน์ ปัญญาวรรณ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลแกดำ มหาสารคาม
189
นายสุมิตร ชินภักดี พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลแกดำ มหาสารคาม
190
น.ส.ภาวินี หอมทอง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ โรงพยาบาลแกดำ มหาสารคาม
191
นางวีระดา ผาบสิมมา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลขอนแก่น ขอนแก่น
192
นางปิยะพร กาบบัวลอย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี โรงพยาบาลขอนแก่น ขอนแก่น
193
นายเจริญ หนองน้ำ เจ้าพนักงานธุรการ นายทะเบียน สนง.ประกันสุขภาพ รพ.ขอนแก่น ขอนแก่น
194
นายวุฒิพงศ์ กุมพล เจ้าพนักงานธุรการ นายทะเบียนหน่วยบริการ สนง.ประกันสุขภาพ ขอนแก่น
195
นางสาวประนอม แก้วแดง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงเนียม ขอนแก่น
196
นางพนิดา มงคลอินทร์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านผือ ตำบลพระลับ ขอนแก่น
197
นางจันทร์ยา สุโพธิ์ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ - โรงพยาบาลเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
198
นางดวงธิดา ดีมีวงษ์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ สำนักงานสาธารณุขอำเภอเมือง ขอนแก่น
199
นายอภิรัฐ พิมพ์เขต นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - โรงพยาบาลเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
200
นางเบญจวรรณ ผิวอ่อน นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแดงใหญ่ ขอนแก่น
201
นางสาวปรียาภรณ์ บุญภา เจ้าพนักงานเวชสถิติ - โรงพยาบาลเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
202
นายประสิทธิ์ แก้วสวนจิก จพง.เวชสถิติ ชำนาญงาน โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
203
นายนิวัฒน์ สุดชารี จพงใภสัชกรรม ชำนาญงาน โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
204
นางสาวสุภาภรณ์ วงค์อาจ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
205
นายกฤช ศิริวัฒนานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
206
นายปิยณัฐ ทินราช พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชาติ ขอนแก่น
207
นายบุญชู คงทน นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ.นาดูน มหาสารคาม