สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
NHSO Region 7 Khonkaen

356/1 อาคารซีพี ชั้น 3 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทร. 0-4336-5200 โทรสาร 0-4336-5111

 
ทะเบียนรายชื่อผู้ลงทะเบียนทั้งหมด
ประชุมเตรียมความพร้อมในการพัฒนาและส่งออกฐานข้อมูล 43แฟ้ม ประจำปี 56
วันที่ 06 มีนาคม 2556
ห้องประชุมภูพาน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น
รายชื่อเรียงตามลำดับวันที่ลงทะเบียน
ลำดับ
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
หน่วยงาน
จังหวัด
1
นายสุดใจ สีหานาม นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ โรงพยาบาลโพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด
2
นางจันทรา สุวรรณธาร พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ รพ.ขอนแก่น ขอนแก่น
3
นางอัญชิษฐฐา ศิริคำเพ็ง นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกงาม ขอนแก่น
4
นางจิณภัธ โปร่งจิตร จพ.สาธารณสุข ปฏิบัติงาน รพ.สต.หนองเม็ก ขอนแก่น
5
นายกุญช์กฤษฏิ์ พันทา นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ.สต.บ้านลาน ขอนแก่น
6
นายปฏิภาณ คุณสีขาว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ โรงพยาบาลวาปีปทุม มหาสารคาม
7
นายสุภฤกษ์ ชัยดวงศรี เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน รพ.สต.หัวนาคำ ขอนแก่น
8
นายไกรราช เทต้อม นวก.สาธารณสุข ชำนาญการ รพ.สต.วังม่วง อำเภอเปือยน้อย ขอนแก่น
9
นางสาวดาวรุ่ง คำวัตร เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน รพ.สต.บ้านศรีสุข ขอนแก่น
10
นางอนุชิดา ใสบาล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ชำนาญการ รพ.สต.บ้านดอนบม ตำบลเมือเก่า ขอนแก่น
11
นางสาวนริศรา ศรีแก้วน้ำใสย์ จพ.สาธารณสุข ปฏิบัติงาน รพ.สต.บัวใหญ่ ขอนแก่น
12
นางสาวสุกัญญา คงกระเรียน นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ รพ.สต.ปอแดง ขอนแก่น
13
นายณรงค์ คำแหวน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - โรงพยาบาลแวงใหญ่ ขอนแก่น
14
นางวันทนา จอดนอก เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน รพ.สต.ปอแดง ขอนแก่น
15
นางสาววัลลยา ทองน้อย นักวิชาการสาธารณสุข - รพ.สต.ห้วยไร่ ขอนแก่น
16
นางวนิดา ไสยกิจ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนดั่ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น
17
นายยุทธกร สุติ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน รพ.สต.แดงใหญ่ ขอนแก่น
18
นายรณยุทธ ชาติพุดซา นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ ศูนย์แพทย์มิตรภาพ รพ.ขอนแก่น ขอนแก่น
19
นางสาวจันจิราภรณ์ วิชัย นักวิชาการสาธารณสุข - ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 (หนองใหญ่) ขอนแก่น
20
นางสุลัดดา พลเสนา จพง.ทันตสาธารณสุข 5 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 5 (หนองใหญ่) ขอนแก่น
21
นายสุชาติ ไสวารี นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ ศสช.เทศบาลบ้านไผ่ ขอนแก่น
22
นายชาญยุทธ ศรีภูวงษ์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ.สต.บ้านยาง มหาสารคาม
23
นางวรางคณา ศรีภูวงษ์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ.สต.บ้านหัวขัว มหาสารคาม
24
นางสาววรรณภา ภูมิเพชร เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน รพ.สต.บ้านอ่างทอง ต.ดงลาน ขอนแก่น
25
นายธนกร จันทราคึมบง นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ.สต.บ้านขี มหาสารคาม
26
นางพนิดา มงคลอินทร์ พยาลวิชาชีพชำนาญการ ชำนาญการ รพ.สต.บ้านผือ ขอนแก่น
27
นายสุวิทย์ อินนามมา นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพสต.บ้านเม็ง ขอนแก่น
28
นายชาญณรงค์ อรรคบุตร นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอน้ำพอง ขอนแก่น
29
นายวิชิต มาชะนา นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ.สต.โนนทัน ขอนแก่น
30
นางสาวนุสรา สาชำนาญ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร รพ.ขอนแก่น ขอนแก่น
31
นายอภิรัฐ พิมพ์เขต นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - โรงพยาบาลเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
32
นายณัฐวัฒน์ ศิริวราพัฒน์ เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ - รพ.ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
33
นางสาวฉัตรชนก หาญปีย์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5 ศูนย์บริการสาธารณสุขที่1เทศบาลนครขอนแก่้น ขอนแก่น
34
นางสาวประนอม แก้วแดง พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ รพ.สต.บึงเนียม ขอนแก่น
35
นายสุโรดม สิงห์ขวา นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ สสอ.โนนศิลา ขอนแก่น
36
นางอำนวยพร กิจเทาว์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสำราญ ขอนแก่น
37
นายสวิท รวมสันเทียะ จพ.สาธารณสุข ชำนาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนแดง ขอนแก่น
38
นายเกษมชาติ จ่าสิงห์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวเงิน ขอนแก่น
39
นายสุนิตร นาทัน นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงหวาน ขอนแก่น
40
นางปทิตตา ภูดิฐวัฒนโชค พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ รพ.สต.พระลับ ขอนแก่น
41
นางอรอุมา เรืองเจริญ นวก.สาธารณสุข ปฏิบัติการ รพ.สต.ศิลา ขอนแก่น
42
นายวัชรพล สุนทรพินิจ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ - โรงพยาบาลจังหาร ร้อยเอ็ด
43
พ.ต.หญิงชลธิชา พาหะนิชย์ หน.งานประกันสุขภาพ รพ.ค่ายศรีพัชรินทร น.2 รพ.ค่่ายศรีพัชรินทร ขอนแก่น
44
นางจริญญา สาสีดา เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน รพ.สต.หนองตูม ขอนแก่น
45
นายถาวร แก้วเฮียง นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ สำนัก่นงานสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก ขอนแก่น
46
นายธีระพงษ์ บึงลอย หัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช ร้อยเอ็ด
47
นางกานดา สุทธิบาก เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเว ร้อยเอ็ด
48
นายณัฐเรศ เดชาคณีย์ พนักงานสารสนเทศ รพ.ค่ายศรีพัชรินทร รพ.ค่ายศรีพัชรินทร ขอนแก่น
49
นางสุภาวดี รินทะไชย เจ้าหน้าที่เวชระเบีย โรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช ร้อยเอ็ด
50
นางสาวจารุวรรณ ศรเมืองเฮ้า นักวิขาการสาธารณสุข ปฎิบัติงาน ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 3 (โนนชัย) ขอนแก่น
51
นางสาวศิริพรรณ ปัตตุดี นักสาธารณสุข โรงพยาบาลกรุงเทพจุรีเวช ร้อยเอ็ด
52
นายอินทรา ทีเหล็ก จพ.เภสัชกรรม ชำนาญงาน ศูนย์แพทย์วัดหนองแวง ขอนแก่น
53
นายสมภพ สิงห์วิสุทธิ์ เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาาน โรงพยาบาลจังหาร -- เลือกจังหวัด --
54
นายสุรพงศ์ มาตย์วังแสง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ สสอ.เปือยน้อย ขอนแก่น
55
นางปรัษมล บุตกะ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลเกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
56
นางณหทัย รูปต่ำ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ.สต.โนนศิลา ขอนแก่น
57
นางรัติญา ประสาระเอ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลนาเชือก มหาสารคาม
58
นายยุทธิชัย จันทร์ทองทิพย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลนาเชือก มหาสารคาม
59
นายนัฐธวุฒิ ชาติวงษ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข - รพ.สต.กุดขอนแก่น ขอนแก่น
60
นายบรรจบ โสดาศรี นวก.สาธารณสุข ชำนาญการ รพ.สต.หนองไผ่ล้อม ขอนแก่น
61
นางสุขใจ สิงห์ขวา นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ.สต.บ้านวังยาว ขอนแก่น
62
นายยุทธนา โสภา นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ.สต.หนองปลาหมอ ขอนแก่น
63
นางสุภาพร ภูมิเวียงศรี เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน 6 สสอ.หนองนาคำ ขอนแก่น
64
นายถิรภัทร ศรีวีระนุรัตน์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.สต.ห้วยโจด ขอนแก่น
65
นายประยงค์ หมื่นวิเศษ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลพล ขอนแก่น
66
นายสุพล เซี่ยงใช่ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนช้าง ขอนแก่น
67
นายเมฆินทร์ พุทไธสงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลหนองพอก ร้อยเอ็ด
68
นายสำราญ ธรรมสาร นักวิชาการสาธารณสุข 7 โรงพยาบาลหนองพอก ร้อยเอ็ด
69
นายประสิทธิ มณีโสม นักวิชาการสาธารณสุข 7 สสอ.หนองพอก ร้อยเอ็ด
70
นางสาวณัฐกานท์ สกลใต้ เจ้้าพนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลสมเด็จ กาฬสินธุ์
71
นายวิชัย กมลเลิศ นักวิชาการสาธารณสุข 7 รพ.สต.ท่าสีดา ร้อยเอ็ด
72
นายจักรพรรดิ์ บุญเยี่ยม เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสมเด็จ กาฬสินธุ์
73
นางศุภลักษมี ภักดีปัญญา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 7 งานประกันสุขภาพ ขอนแก่น
74
นายชวลิต โพธิ์หล้า จพ.เครื่องคอมพิวเตอร์ - โรงพยาบาลสีชมพู ขอนแก่น
75
นายไพฑูรย์ วงษาหาราช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - โรงพยาบาลเขาสวนกวาง ขอนแก่น
76
นายรัฐพล ประทุมวัน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - โรงพยาบาลนามน กาฬสินธุ์
77
นายสุวิท ใสจูง จพ.ทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน รพ.หนองสองห้อง ขอนแก่น
78
น.ส.พัชรีภรณ์ บุญทัน นวก.สาธารณสุข รพ.หนองสองห้อง ขอนแก่น
79
น.ส.ศิวาพร พิทักษ์ จพ.เวชสถิติ ชำนาญงาน รพ.หนองสองห้อง ขอนแก่น
80
นายสุรชาติ ไชยมัชชิม เจ้าพนักงานเวชสถิติ ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลนามน กาฬสินธุ์
81
นายชาญชัย เทศประสิทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ.สต.บ.อุดมศิลป์ ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ ขอนแก่น
82
นายบุญเลิศ นิลละออง นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ สสอ.หนองสองห้อง ขอนแก่น
83
นายเหมชาติ นีละสมิต นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ รพ.สต.หนองเสาเล้า ขอนแก่น
84
นางอัญชลี มากมี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ชำนาญการ รพ.สต.โนนสะอาด ขอนแก่น
85
นางคำมุง นนทะคำจันทร์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 3 รพ.สต.โนนทอง ขอนแก่น
86
นายพันธนวัฒน์ นาคลาย พยาบาลวิชาชีพ ปฎิบัติการ โรงพยาบาลเปือยน้อย ขอนแก่น
87
นายเอกชัย แทนสา หัวหน้างานประกันสุขภาพ หัวหน้างาน โรงพยาบาลเปือยน้อย ขอนแก่น
88
นางเสาวนีย์ ไชยสมพงศ์พันธ์ุ์ู พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ ศูนย์แพทย์ประชาสโมสร ขอนแก่น
89
นายสุทธิศักดิ์ ฮาดแสนเมือง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ รพ.สต.พระยืน ขอนแก่น
90
นายกฤษณะ สุกาวงค์ นักวิชาการสาธารณสุข - สสอ.พระยืน ขอนแก่น
91
นายสถิตย์ เรียนพิศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ โรงพยาบาลมหาสารคาม มหาสารคาม
92
นายยิ่งธนรักษ์ ภูครองนาค นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลห้วยเม็ก กาฬสินธุ์
93
นางสาวชไมพร ศิริวรรณ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลห้วยเม็ก กาฬสินธุ์
94
นายสมยศ พงษ์ศิริรักษ์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองไผ่ ขอนแก่น
95
นางนฤมล บุญโสภิณ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูผาม่าน ขอนแก่น
96
นางสาวรัชนีกร ทะน้อม เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน รพ.สต.บ้านดอนดู่ ต.ศรีบุญเรือง อ.ชนบท ขอนแก่น
97
นางสาวอมรรัตน์ สุรินราช พยาบาลวิชาชีพ รพ.สต.บ้านหนองแห้ว อ.ภูผาม่าน ขอนแก่น
98
นางพิจิกานต์ บุญก้อน พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ รพ.สต.ตะกั่วป่า ขอนแก่น
99
นายณัฐสิทธิ์ ร่มศรี เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 1 โรงพยาบาลชุมแพ ขอนแก่น
100
นางสาวเยาวนา พรมแสน เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฎิบัติงาน ปฎิบัติงาน รพ.สต.วังหิน ขอนแก่น
101
นาย วิทยา รัดแมด นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 7 โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
102
นายวิชิต นามลักษณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 7 สสอ.เมือง ร้อยเอ็ด
103
นายทศพล อุทก เจ้าหน้าที่ดูแลระบบงานคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
104
นางธิดารัตน์ ทองประดับเพ็ชร์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลกันทรวิชัย มหาสารคาม
105
นายสุบรรณ ลุนผง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลกันทรวิชัย มหาสารคาม
106
นางสาวชดารัตน์ สุวรรณอำไพ เจ้าพนักงานเวชสถิติ ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลสหัสขันธุ์ กาฬสินธุ์
107
นางวาสนา จันทเนตร พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลสหัสขันธ์ กาฬสินธุ์
108
นาง กัลยาณี สมีนาง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ รพ.สต.ดงเค็ง -- เลือกจังหวัด --
109
นางแสงระวี อุปสัย นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน รพสต.เมืองเก่า ขอนแก่น
110
นางสาวพัชราภรณ์ สงพัด เจ้าพนักงานเวชสถิติ ปฏิบัติการ โรงพยาบาลอุบลรัตน์ ขอนแก่น
111
นายฉัตรชัย สีดาเจียม นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ สสอ.นามน กาฬสินธุ์
112
นางสาวนุสรา ดีนอก นักวิชาการสาธารณสุข - ศูนย์สุขภาพชุมชนแวงใหญ่ ขอนแก่น
113
นายศิวดล คำพระแย เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอซำสูง ขอนแก่น
114
นายประจวบ เสชู เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง ขอนแก่น
115
นายทินกร กาสา นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ชำนาญการ รพ.สต.บ้านกุดดุก ขอนแก่น
116
นายคมกฤช พลหล้า เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน รพ.สต.สงเปือย ขอนแก่น
117
นางสาวภัทรกมล จำปาบุญ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน รพ.สต.หว้าทอง ขอนแก่น
118
นางสาวอภิญญา สีทอนสุด เจ้าพนักงานสาธารณสุข รพ.สต.นาหว้า ขอนแก่น
119
นางจุฬาพรรณ เผ่าฉนวน พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ รพ.สต.ทุ่งชมพู ขอนแก่น
120
นายอุกกฤษฎ์ จักรโนวัน เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฎิบัติงาน รพ.สต.บ้านดินดำ ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง ขอนแก่น
121
นางสาวพิริยวรรณ วันชูเสริม นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ โรงพยาบาลนามน กาฬสินธุ์
122
นางสาวประภาวดี วรรณสิทธ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน รพ.สต.นาชุมแสง ขอนแก่น
123
นางสาวพรทิพพา ตีระมาตย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฎิบัติงาน รพ.สต.หัวทุ่ง ขอนแก่น
124
นายสันติ กมลคร เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน รพ.สต.หนองหิน สสอ.หนองกุงศรี กาฬสินธุ์
125
นายฐิติพงษ์ พิทักษ์ นวก.คอมพิวเตอร์ - สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแวงน้อย ขอนแก่น
126
นายอดุลย์ กล้าขยัน นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามชัย กาฬสินธุ์
127
นางสาวจิรารัตน์ บุญทัน เจ้าพนักงานสาธารณสุข - รพ.สต.บ้านหัน ขอนแก่น
128
นายศราวุธ แก้วมาตย์ ผอ.รพ.สต.ปลาขาว รพ.สต.ปลาขาว มหาสารคาม
129
นางระดา พันธุ์เชื้อ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก มหาสารคาม
130
นางสาวเมทินี เมทนีดล นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนจาน กาฬสินธุ์
131
นายประสิทธิ์ แสนสุด นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ โรงพยาบาลเมืองสรวง ร้อยเอ็ด
132
นางประภากร อินทร์ยา พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ รพ.สต.นาคู กาฬสินธุ์
133
นางละอองดาว ขุราษี พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลเมืองสรวง ร้อยเอ็ด
134
นางปิยะนุช บุญวิเศษ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลเมืองสรวง ร้อยเอ็ด
135
นายธนพัฒน์ ละราคี จพ.สาธารณสุขชุมชน ชำนาญงาน รพ.สต.โนนนาจาน ตำบลโนนนาจาน อ.นาคู กาฬสินธุ์
136
นายสันติ อุทรังษ์ จพ.สาธารณสุขชุมชน ปฏิบัติการ รพ.สต.จอมศรี กาฬสินธุ์
137
จ่าเอกสำรอง บุญเลิศ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ สอน.โพนงาม กาฬสินธุ์
138
นายผดุงเกียรติ ตติยะรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ.สต.ธัญญา กาฬสินธุ์
139
นางสาวพนิดา ภูสีลา นักวิชาการสาธารณสุข - สสอ.กมลาไสย กาฬสินธุ์
140
นางรัชนีวรรณ กาสา เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน รพ.สต.กุดดุก ขอนแก่น
141
นายพงศกร ชาโท เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเวียง ขอนแก่น
142
นางงามตา ศรีวงศา เจ้าพนักงานปฏิบัติงาน รพ.สต.โนนธาตุ ขอนแก่น
143
นางวาสนา ฉาดวิเศษ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.สต.บ้านเปาะ ขอนแก่น
144
นายชูชาติ แสงเจริญ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ สสอ.นาคู กาฬสินธุ์
145
นางอรทัย เล็กบุญญาสิน นักวิชาการเวชสถิติ ชำนาญการพิเศษ 8 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น
146
นายปรินทร มาตรา นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ สสอ.สีชมพู ขอนแก่น
147
นางสาวรัชฎาภรณ์ บุตรคำโชติ นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลกันทรวิชัย มหาสารคาม
148
นายกฤษดา โม้เวียง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ สสอ.สีชมพู ขอนแก่น
149
นายชัยวัฒน์ วงษ์ธานี นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านหนองกุงใหญ่ ขอนแก่น
150
นายสมพงษ์ พานพล นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ.สต.บ้านแดง ตำบลบ้านเหล่า ขอนแก่น
151
นางเกษร เสียงเพราะ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ รพ.สต.หนองกุงเซิน ขอนแก่น
152
นายอภิชาติ ศรีเมือง นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ สสอ.ชุมแพ ขอนแก่น
153
นางมณเทียร โมลาขาว พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์
154
นายอาทิตย์ โพนชัย จนท.เวชสถิติ ปฏิบัติการ โรงพยาบาลห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์
155
น.ส.ปุณณภา วงษาธรรม นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ.สต.บ้านหนองกุง ขอนแก่น
156
นางปาริชาต ดีชัยชนะ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ รพ.สต. ขนวน ขอนแก่น
157
นางสาวปฏิญญา แสงหาชัย เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำโรง ขอนแก่น
158
นายเพรียวพันธุ์ อุสาย นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ รพ.สต.เปือยใหญ่ ขอนแก่น
159
นางสาวสุภาวิตา ปัทนาถา เจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคก ขอนแก่น
160
นายกฤษฏชาติ ภาชนะวรรณ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแดง กาฬสินธุ์
161
นางสาวเกวลี นาถมทอง นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอฆ้องชัย กาฬสินธุ์
162
นางสาวพรพรรณ ชัยมงคล พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลอุบลรัตน์ ขอนแก่น
163
นายวิทยา พลนาคู นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
164
นายเสกสรร หีบแก้ว นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
165
นายอัศฎา ชาติวงษ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน รพ.สต.กุดธาตุ ขอนแก่น
166
นางสาวสุวรัตน์ ขันไพบูลย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - โรงพยาบาลโพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด
167
นางเตือนใจ หล้าอ่อน พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ รพสต.หนองกุงธนสาร ขอนแก่น
168
น.ส.พนิดา ประเสริฐสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน รพ.สต. ขอนแก่น
169
นายสหรัฐ โอษคลัง นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพร.กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
170
นางกัลยา อารยางกูร พยาบาลชำนาญการ หน่วยบริการปฐมภูมินักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น
171
นายปุณชาติ แผ่นศิลา นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพร.กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
172
นายสายัณต์ ใจสัตย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข อาวุโส สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองเรือ ขอนแก่น
173
นางสาวเกศรินทร์ ชนยุทธ เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน โรงพยาบาลชนบท ขอนแก่น
174
นายวิชัย ขันผนึก นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 7 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคำม่วง กาฬสินธุ์
175
นายทินกร โพธิ์ศรี จพ.ธุรการ รพ.ซำสูง ขอนแก่น
176
นายภูเบตร พัฒนากร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 7 รพ.ซำสูง ขอนแก่น
177
นายกฤตเมธ อัตภูมิ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.บ้านดงสวนพัฒนา ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง กาฬสินธุ์
178
นางสาวฐิติชญา เทศารินทร์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล รพ.สต.บ้านนาตาล ตำบลนาทัน อำเภอคำม่วง กาฬสินธุ์
179
นางสาวกาญจนาภรณ์ ตาราไต เภสัชกร ชำนาญการ โรงพยาบาลมหาสารคาม มหาสารคาม
180
นางสาวเอ็มออน บุตรโคตร เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแพง ขอนแก่น
181
นางวิไลลักษณ์ สฤษฏ์กุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลแวงน้อย ขอนแก่น
182
นายกิตติศักดิ์ ชายวิริยางกูร พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลแวงน้อย ขอนแก่น
183
นางสมสวัสดิ์ วิชาผา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 7 โรงพยาบาลพระยืน ขอนแก่น
184
นางสาวปิยธิดา คงนาน เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาวิลัย ขอนแก่น
185
นางชุติมา มาตผล พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลเสลภูมิ ร้อยเอ็ด
186
นางอ้นมะณี นามจันทร์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล - โรงพยาบาลเสลภูมิ ร้อยเอ็ด
187
นางฐิติชญา สมอชัย เจ้าพนักงานสถิติ - โรงพยาบาลเสลภูมิ ร้อยเอ็ด
188
นายยอดชาย ขันทะมูล จพ.คอมพิวเตอร์ 2 โรงพยาบาลท่าคันโท กาฬสินธุ์
189
นางพนมพร พลเสนา พยาบาล ชำนาญการ โรงพยาบาลท่าคันโท กาฬสินธุ์
190
นางชวนพิศ เคหาบาล นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ.สต.หนองบัวรอง ร้อยเอ็ด
191
นางสาวดารูณี โมฆรัตน์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญการ รพ.สต.ท่ลาด ร้อยเอ็ด
192
นายยุทธิชัย วรรณกิจ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ สสอ.ยางสีสุราช มหาสารคาม
193
นางอารีภรณ์ โพธิบัติ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงแคน มหาสารคาม
194
นายวิเวก แพงพุฒ เวชสถิติ ชำนาญงาน โรงพยาบาลเขาวง กาฬสินธุ์
195
นางสาวศิวาพร จันทร์ขอนแก่น พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ รพ.สต.บ้านข่อย ร้อยเอ็ด
196
นางสาวพัชราภรณ์ พันภูงา เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข รพ.สต.บ้านสูงยาง ร้อยเอ็ด
197
นางสาวสุวรรณี ชาวงค์ เจ้าพนักงานเวชสถิติ ปฏิบัติงาน โรงพยาบาลศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
198
นางพูนศิริ ไกรคูณากร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 7 รพ.กุดรัง -- เลือกจังหวัด --
199
นายวิสิทธิ์ศักดิ์ แก้วสะเทือน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ - สถาบันพัฒนาการเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น
200
นายเทพนิมิตร วิสิลา จพ.สาธารณสุขชุมชน PCU ซำสูง ขอนแก่น
201
นายประวิตร ฤทธิเจริญวัตถุ นักเทคนิคการแพทย์ ชำนาญการ โรงพยาบาลมหาสารคาม มหาสารคาม
202
นางสาวชุติมา ดวงผุยทอง เจ้าพนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลโกสุมพิสัย มหาสารคาม
203
นางสาวพจนา ดวงชาทม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลโกสุมพิสัย มหาสารคาม
204
นางสาววรุณรัตน์ ทิพย์สิงห์ นักวิชาการสาธารณสุข - รพ.สต.กุดบอด กาฬสินธุ์
205
นางสาววรรณภา สังฆะมณี นักวิชาการสาธารณสุข - สาธารณสุขอำเภอเขาวง กาฬสินธุ์
206
นายกองพันธุ์ จันทร์สามารถ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ โรงพยาบาลแกดำ มหาสารคาม
207
นายยุทธพงศ์ ภามาศ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ สสอ.ดอนจาน กาฬสินธุ์
208
นายศราวุธ ลาโยธี นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเลิงแฝก มหาสารคาม
209
นาย สุรไกร เดชศิริ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติการ โรงพยาบาลแกดำ มหาสารคาม
210
นายวิวรรธน์ ชาวเหนือ เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน รพ.สต.บ้านโนนสัง ต.ห้วยโจด อ.กระนวน ขอนแก่น
211
นางสาวจามรี สีเห็มทอง นักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแวง มหาสารคาม
212
นายโกสินทร์ รังชะตา บันทึกข้อมูล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโพธิ์ มหาสารคาม
213
นายไพรสณฑ์ จิตตนิยมบุญ จพ.เวชสถิติ ชำนาญงาน รพ.อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
214
นางศิราณี เหมวิพัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุดรัง มหาสารคาม
215
นายสุนทร สาระภักดี จพ.สาธารณสุขชุมชน ชำนาญงาน รพ.อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
216
นายสามารถ เนตรพันทัง นวก.คอมพิวเตอร์ ขั้นเทพ สสอ.อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
217
นายกฤษฎา ฆ้องคำ นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางาม ขอนแก่น
218
นางศิริมา วิริยะ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ รพ.บรบือ มหาสารคาม
219
นายธวัชชัย เปรมปรี เวชสถิติ ชำนาญงาน รพร.กระนวน ขอนแก่น
220
นายวัฒนศักดิ์ ไกรจันทร์ เวชสถิติ ชำนาญงาน รพ.บรบือ มหาสารคาม
221
นางสาวระพีพร คะสุวรรณ์ นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ โรงพยาบาลแกดำ มหาสารคาม
222
นายจตุพล จิตติยพล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ขอนแก่น
223
นายทรงวุฒิ อุดมสิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลชุมแพ ขอนแก่น
224
นายยุทธพงษ์ คำเพชรดี จพ.สาธารณสุข ชำนาญงาน สสอ.นาคู กาฬสินธุ์
225
นายนายเนมิราช จิตรปรีดา นวก.สาธารณสุข ชำนาญการ สสอ.นาคู กาฬสินธุ์
226
นายอาคม อักษรศักดิ์ นวก.สาธารณสุข ชำนาญการ สสอ.นาคู กาฬสินธุ์
227
นายจรูญ มูลเจริญ จพ.สาธารณสุข ชำนาญงาน สสอ.นาคู กาฬสินธุ์
228
นายโสภณ อ่อนแพง เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน 6 โรงพยาบาลพระยืน ขอนแก่น
229
นายชาติมงคล ศิริมูล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขิงแคง มหาสารคาม
230
นางยุพิน หิรัญพต พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลเชียงยืน มหาสารคาม
231
นางสมภาร ศิริมูล พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านขิงแคง มหาสารคาม
232
นายชาลี ยะวร นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ รพ.สต.โคกกลาง มหาสารคาม
233
นายสมหมาย คำพิชิต นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ สสอ.เชียงยืน มหาสารคาม
234
นางพัชรนันท์ นิติจรัสพงศ์ จพ.สถิติ - โรงพยาบาลสีชมพู ขอนแก่น
235
นายอนุวัตน์ เพ็งพุฒ เจ้าพนักงานสารธารณสุขชุมชน - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสงเปลือย กาฬสินธุ์
236
นายคมสันต์ อันภักดี นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ สสอ.เวียงเก่า ขอนแก่น
237
นางกลิ่นจันทร์ โคตรมี พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ รพ.สต.เขาน้อย ขอนแก่น
238
นางรุ่งวัฒนา มาตย์วังแสง เจ้าหน้าที่บันึกข้อมูล - รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ ขอนแก่น
239
นางกนกอร โคแสงรักษา จพ.สส. ปฏิบัติงาน รพ.สต.โคกไร่ ต.หนองกุง อ.แกดำ มหาสารคาม
240
นายวรนพ ชวนินทวิสุทธิ์ เจ้าพนักงานเวชสถิติ ชำนาญงาน โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
241
นางนฏศร ชวนินทวิสุทธิ์ เจ้าพนักงานเวชสถิติ ชำนาญงาน โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
242
นายธิติพันธ์ คุณภู่ เจ้าพนักงานธุรการ 2 รพ.สิรินธร จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น