ด่วน! 9 สค.56 สปสช.เขต 7 ขอนแก่น แจ้งกองทุน 718 แห่ง จัดทำแผนการใช้เงินกองทุนปีงบ 2557 (และบันทึกข้อมูลแผนการใช้เงินลงในเวป http://tobt.nhso.go.th/obt)...
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ผู้รับผิดชอบหลัก
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
-แบบประเมินกองทุนสุขภาพตำบล
-โปรแกรมคำสั่งแต่งตั้งกรรมการกองทุน
-โปรแกรมคำสั่งแต่งตั้งกรรมการ(เขต11)


ข่าวกิจกรรม
5 มีนาคม 2557 สรุปขั้นตอนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปี 2557 
สปสช.เขต 7 ขอนแก่น แจ้งสรุปขั้นตอนการดำเนินงานกองทนตำบลปี 2557...  (1463)
30 สิงหาคม 2556 หนังแจ้งกองทุนและทีมอำเภอบันทึกแบบประเมินกองทุนปี 2556   (887)
30 เมษายน 2556 หนังสือแจ้งกองทุนทุกแห่งเร่งรัดการใช้เงินตามแผนและติดตามเงินสมทบปี2556   (849)
28 กพ. 2556 หนังสือแจ้งกองทุนทุกแห่ง ขั้นตอนการประเมินกองทุนปี56   (1348)
ทั้งหมด

ดาวโหลด บันทึก/ประกาศ/ระเบียบ/คู่มือกองทุน
สปสช. เขต 7 ขอนแก่น ส่งหนังสือแจ้งกองทุนทุกแห่งเรื่องแจ้งแนวทางการดำเนินงานปี2556     06/12/2555 (1953)
หนังสือแจ้งเร่งรัดการจัดทำแผนงานโครงการของกองทุนปีงบประมาณ 2555 ตั้งแต่เดือนมกราคม2555 เขตจะแจ้งวงเงิน ทุกวันที่ 10,20 และ 30 ของเดือน 1ติดตามได้ทาง website นี้     04/01/2555 (1842)
สปสช. เขต ๗ ขอนแก่น ออกคำสั่งแต่งตั้งกรรมการกองทุนชุดใหม่แล้ว ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งส่งและคำสั่งปะหน้าได้ที่นี่ ส่วนบัญชีรายชื่อแนบให้บันทึกรายชื่อกรรมการชุดใหม่ก่อนที่เวป http://www.nhso7kkn.info/e-command     31/10/2554 (4100)
28 มิถุนายน 2556 ตรวจสอบรายชื่ออบต.เทศบาลที่ยังไม่สมทบเงินเข้าบัญชีกองทุน     02/07/2556 (511)
ดาวน์โหลดรายชื่อแนบกรรมการ(จังหวัดร้อยเอ็ด)ชุดล่าสุด     03/02/2555 (1103)
หนังสือแจ้งเร่งรัดการจัดทำแผนงานโครงการของกองทุนปีงบประมาณ 2555 ตั้งแต่เดือนมกราคม2555 เขตจะแจ้งวงเงิน ทุกวันที่ 10,20 และ 30 ของเดือน 1ติดตามได้ทาง website นี้     04/01/2555 (1009)
คู่มือการบันทึกรายชื่อและดาวน์โฟลดคำสั่งแต่งตั้งกรรมการกองทุนผ่านเวปไซต์     22/11/2554 (1434)
ดาวน์โหลดรายชื่อแนบกรรมการ(จังหวัดมหาสารคาม)     31/10/2554 (1265)
ทั้งหมด

ดาวโหลดแบบฟอร์ม/หนังสือจากสปสช.เขต 7 ขอนแก่น
สปสช.แจ้งการบริหารงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในพื้นที่อุทกภัย      27/10/2554 (796)
แจ้งการบริหารกองทุนในพื้นที่ประสบอุทกภัย      27/10/2554 (538)
ดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลศูนย์เรียนรู้กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น      21/02/2555 (1790)
ทั้งหมด

 
ประชาสัมพันธ์
  3 กค. 2557 หนังสือแจ้งอบต./เทศบาลทุกแห่ง เรื่องแนวทางการดำเนินงานกองทุนฯช่วงเปลี่ยนผ่านประกาศฉบับใหม่    03/07/2557 (1125)
  1 กค. 57 สปสช. แจ้งแนวทางการสรรหาคณะกรรมการกองทุนฯ ตามประกาศฉบับใหม่ (ขอให้อปท.ทุกแห่งสรรหากรรมการให้แล้วเสร็จภายใน 15 กย. 57)    02/07/2557 (955)
  Slide ชี้แจงประกาศกกองทุนสุขภาพตำบล    25/06/2557 (635)
  Slide ชี้แจงประกาศกองทุนสุขภาพตำบลฉบับใหม่(เอกสารแนบท้านการเงิน)    25/06/2557 (647)
  แจ้งประกาศการดำเนินงานกองทุนตำบลฉบับใหม่    21/04/2557 (1549)
ทั้งหมด

ประชุม/อบรม/สัมมนา
ไม่มีการประชุมในช่วงนี้
    ทั้งหมด


Admin
จำนวนผู้เยี่ยมชม
46558
ตั้งแต่ 7 ธ.ค.2552
1 User online

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น
เลขที่ 356/1 อาคารซีพี ชั้น 3 ถ.มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ 0-4336-5200 โทรสาร 0-4336-5111