ข่าวการประชุม/อบรม/สัมมนา
รายชื่อผู้ลงทะเบียนการประชุม/อบรม/สัมมนา
หัวข้อ/เรื่อง : งานมหกรรมสุขภาพดีวิถีพอเพียงร้อยแก่นสารสินธุ์
วันที่ : 01/12/2554 - 02/12/2554
สถานที่ : บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ บึงพลาญชัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด (ดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมที่นี่))
จังหวัด :ร้อยเอ็ด
ลำดับ เลขที่อ้างอิงการลงทะเบียน
ชื่อ-นามสกุล
หน่วยงาน
การจองห้องพัก
วันที่เข้าพัก
1.
20111121112909 นางวิมลรัษฐ์  หงส์วิไล ทต.กกกุง อ.เมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จองห้องพัก  
2.
20111121133733 นางสาวรัชนี  ถิตย์ประเสริฐ อบต.บ่อแก้ว จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
3.
20111121190752 นายวสันต์  บุญหล้า เทศบาลเมืองเมืองพล จังหวัดขอนแก่น ไม่จองห้องพัก  
4.
20111125113317 นายเสถียร  บัวสิงห์ ทต.กกกุง อ.เมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จองห้องพัก  
5.
20111125113622 เลือกคำนำหน้าสอ.สายรุ้ง  ไชยภาลี ทต.กกกุง อ.เมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จองห้องพัก  
6.
20111125113707 นายประภาส  ขุมหิรัญ ทต.กกกุง อ.เมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จองห้องพัก  
7.
20111125113816 นางทองย้อย  พานา ทต.กกกุง อ.เมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จองห้องพัก  
8.
20111125113839 นายอากาศ  อุยบอน ทต.กกกุง อ.เมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จองห้องพัก  
9.
20111125113915 นางสุนี  ระดาบุตร ทต.กกกุง อ.เมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จองห้องพัก  
10.
20111125113936 นายเสน  ขุนาพรม ทต.กกกุง อ.เมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จองห้องพัก  
11.
20111125114011 นายพุด  พลอาษา ทต.กกกุง อ.เมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จองห้องพัก  
12.
20111125114031 นายสุรพล  นาอ่อน ทต.กกกุง อ.เมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จองห้องพัก  
13.
20111125114048 นายชัชวาล  แถวพินิจ ทต.กกกุง อ.เมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จองห้องพัก  
14.
20111125114103 นายวิชัย  แสงน้อย ทต.กกกุง อ.เมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จองห้องพัก  
15.
20111125114119 นายเครื่อง  แก่นภักดี ทต.กกกุง อ.เมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จองห้องพัก  
16.
20111125114203 นางสาวเพ็ญนภา  เศษบุบผา ทต.กกกุง อ.เมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จองห้องพัก  
17.
20111125114242 นางสาวยุพิน  พลอาษา ทต.กกกุง อ.เมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จองห้องพัก  
18.
20111125114327 นางสาวลักขณาวดี  ใหญ่แก่นทราย ทต.กกกุง อ.เมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จองห้องพัก  
19.
20111125114640 นางสาวลักขณาวดี  ใหญ่แก่นทราย ทต.กกกุง อ.เมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จองห้องพัก  
20.
20111125115013 นายเสถียร  บัวสิงห์ ทต.กกกุง อ.เมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จองห้องพัก  
21.
20111129110727 นายอวยชัย  ปู่หลุ่น กองทุนหลักประกันสุขภาพต.โพนเพ็ก จังหวัดขอนแก่น ไม่จองห้องพัก  
22.
20111129111051 นายนาวี  สีอ่อน กองทุนหลักประกันสุขภาพต.โพนเพ็ก จังหวัดขอนแก่น ไม่จองห้องพัก  
23.
20111129111254 นางจิราพร  โลหิตยา กองทุนหลักประกันสุขภาพต.โพนเพ็ก จังหวัดขอนแก่น ไม่จองห้องพัก  
24.
20111129111714 นางสาวปัทมาวดี  พิมพ์ศรี กองทุนหลักประกันสุขภาพต.คำแคน จังหวัดขอนแก่น ไม่จองห้องพัก  
25.
20111129112759 นายอภิชาติ   ตั้งปรัชญากูล กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
26.
20111129113436 นายคมเพชร  แสงประไพ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
27.
20111129113642 นายปวัฒน์  เทียบดอกไม้ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
28.
20111129113746 นายภูวดล  กมลวิบูลย์ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
29.
20111129113850 นางสาวพชร  โคตะวินนท์ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
30.
20111129132639 นางสาวกาญจนพรรณ  ไสยกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย จังหวัดขอนแก่น ไม่จองห้องพัก  
31.
20111129132942 นางสาวบุณยานุช  เมินเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย จังหวัดขอนแก่น ไม่จองห้องพัก  
32.
20111129133155 นางสาวปุญณิสา  ทองรัก องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย จังหวัดขอนแก่น ไม่จองห้องพัก  
33.
20111129153631 นางสาวสุธิดา  อิสระ เทศบาลตำบลสาวะถี จังหวัดขอนแก่น ไม่จองห้องพัก  
34.
20111129153741 นายชารี  พานสายตา เทศบาลตำบลสาวะถี จังหวัดขอนแก่น ไม่จองห้องพัก  
35.
20111129153851 นายไพจิตร  วงศ์หนองแล้ง เทศบาลตำบลสาวะถี จังหวัดขอนแก่น ไม่จองห้องพัก  
36.
20111129153929 นายอุไร  วรดินา เทศบาลตำบลสาวะถี จังหวัดขอนแก่น ไม่จองห้องพัก  
37.
20111129154022 นายทองใบ  เเสงสวรรค์ เทศบาลตำบลสาวะถี จังหวัดขอนแก่น ไม่จองห้องพัก  
38.
20111129154054 นายวิไล  เพียศักดิ์ เทศบาลตำบลสาวะถี จังหวัดขอนแก่น ไม่จองห้องพัก  
39.
20111129154119 นายสุนันท์  หนองแก เทศบาลตำบลสาวะถี จังหวัดขอนแก่น ไม่จองห้องพัก  
40.
20111129154207 นางปรียา  สมทรัพย์ เทศบาลตำบลสาวะถี จังหวัดขอนแก่น ไม่จองห้องพัก  
41.
20111129154306 นางจันทวาส  โคตรชุม เทศบาลตำบลสาวะถี จังหวัดขอนแก่น ไม่จองห้องพัก  
42.
20111129154438 นางสาวกรวรรณ  รัตนปัญญา เทศบาลตำบลสาวะถี จังหวัดขอนแก่น ไม่จองห้องพัก  
43.
20111129161624 นายฤทธิรงค์   ซองศิริ เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
44.
20111129162556 นายวิชัย  กว้างสวาสดิ์ เทศบาลตำบลกุดสิม จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
45.
20111130085543 นายฤทธิรงค์   ซองศิริ เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
46.
20111130085858 นางสาวพรพรรณ   แก้วคำภา เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
47.
20111130090235 นางปานแก้ว   แสบงบาล เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
48.
20111130090426 นางถนอม  พลขำ เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
49.
20111130090609 นายชำนาญ  แสงเพ็ชร เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
50.
20111130090718 นายโสม  แสงเขียว เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
51.
20111130090841 นายพงศักดิ์  แสบงบาล เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
52.
20111130090957 นายณัฐวุฒิ  อุ่นเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จองห้องพัก  
53.
20111130091019 นายพรสินธุ์  คนใจบุญ เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
54.
20111130091150 นางสาวเดือนเพ็ญ  เขจรรักษ์ เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
55.
20111130091157 นายณัฐวุฒิ  อุ่นเจริญ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จองห้องพัก  
56.
20111130091504 นางสาวรัชดาวรรณ  ไชยยศ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จองห้องพัก  
57.
20111130091825 นางสุมาลี  อำนวย เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
58.
20111130092107 นายอุดม  ยลถวิล เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
59.
20111130092227 นายสุทิน  มหารัญ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ จังหวัดมหาสารคาม ไม่จองห้องพัก  
60.
20111130092459 อื่นๆบุญคง  วงศ์วังจันทร์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ จังหวัดมหาสารคาม ไม่จองห้องพัก  
61.
20111130092644 นายเกรียงไกร  จอมคำสิงห์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกู่ จังหวัดมหาสารคาม ไม่จองห้องพัก  
62.
20111130094118 อื่นๆว่าที่ร้อยตรียะโสธร  เปลือยหนองแข้ อบต.แสนสุข จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จองห้องพัก  
63.
20111130094338 นางสาวกนกวรรณ  สุภาพสุนทร อบต.แสนสุข จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จองห้องพัก  
64.
20111130094500 นายอำนวย  แว่นใหญ่ อบต.แสนสุข จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จองห้องพัก  
65.
20111130094600 นางอุดมพร  จันเต อบต.แสนสุข จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จองห้องพัก  
66.
20111130095128 นายจิระเดช  ศรีเหลือง รพ.สต.บ้านหนองยาง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จองห้องพัก  
67.
20111130095710 นายสำราญ  ศรีประสาร รพ.สต.บ้านหนองผือ จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จองห้องพัก  
68.
20111130100457 นายจักรพล  พลตื้อ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทอง จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
69.
20111130105317 นายสุธิ  ไสยวรรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำสร้างเที่ยง จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
70.
20111130105812 นายณรงค์  มะลิไมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำสร้างเที่ยง จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
71.
20111130110719 นายศักดิ์ดา  เสนาธง องค์การบริหารส่วนตำบลคำสร้างเที่ยง จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
72.
20111130110745 นายนรา  ศรีวงษา โคกสว่าง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จองห้องพัก  
73.
20111130111259 นายชูชาติ  โยควัฒน์ อบต.โคกสว่าง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จองห้องพัก  
74.
20111130111521 นายสุวิทย์  วงศ์สว่างจิตร อบต.โคกสว่าง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จองห้องพัก  
75.
20111130111548 นายคำปัน  ทาบุเรศ องค์การบริหารส่วนตำบลคำสร้างเที่ยง จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
76.
20111130111550 นายสุวิทย์  วงศ์สว่างจิตร อบต.โคกสว่าง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จองห้องพัก  
77.
20111130111706 นายณรงค์  ยอดวงษ์ อบต.โคกสว่าง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จองห้องพัก  
78.
20111130111805 นายสนิท  วัมนสิงห์ อบต.โคกสว่าง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จองห้องพัก  
79.
20111130111831 นายสนิท  วัฒนสิงห์ อบต.โคกสว่าง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จองห้องพัก  
80.
20111130111953 นายทองเพชร  ศรีธร อบต.โคกสว่าง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จองห้องพัก  
81.
20111130111954 นายประเสริฐ  นาทองบ่อ องค์การบริหารส่วนตำบลคำสร้างเที่ยง จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
82.
20111130112039 นายวิบูลย์  ถานัดดี อบต.โคกสว่าง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จองห้องพัก  
83.
20111130112138 นายเรืองมิตร  วรโชติ อบต.โคกสว่าง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จองห้องพัก  
84.
20111130112222 นายทองคำ  พนมชัย อบต.โคกสว่าง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จองห้องพัก  
85.
20111130112233 นายศักดิ์ดา  เสนาธง องค์การบริหารส่วนตำบลคำสร้างเที่ยง จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
86.
20111130112309 นายสมใจ  คำนันดา อบต.โคกสว่าง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จองห้องพัก  
87.
20111130112335 นายณรงค์  มะลิไมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลคำสร้างเที่ยง จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
88.
20111130112337 นายตี๋  ทองดี อบต.โคกสว่าง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จองห้องพัก  
89.
20111130113050 นายศิลป์  อดกลั้น อบต.โคกสว่าง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จองห้องพัก  
90.
20111130113144 นายทวีศักดิ์  เกตขาว อบต.โคกสว่าง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จองห้องพัก  
91.
20111130113257 นางสาวอรวรรณ  โคตุนันท์ อบต.โคกสว่าง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จองห้องพัก  
92.
20111130113450 นางสาวธัญญชล  โสวัสดิพานิชย์ อบต.โคกสว่าง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จองห้องพัก  
93.
20111130113542 นางกรรณิกา  หลักคำ อบต.โคกสว่าง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จองห้องพัก  
94.
20111130113637 นางสร้อยมาศ  จันทริมา อบต.โคกสว่าง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จองห้องพัก  
95.
20111130113717 นางสาวรัศมี  ตั้งพงษ์ เทศบาลตำบลลำพาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
96.
20111130113724 นางสาวธัญญชล  สวัสดิ์พานิชย์ อบต.โคกสว่าง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จองห้องพัก  
97.
20111130113828 นางสาวสุวลักษณ์  อ่อนสำอางค์ เทศบาลตำบลลำพาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
98.
20111130114047 นายดนัย   ยอดญาติไทย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุขสำราญ จังหวัดมหาสารคาม ไม่จองห้องพัก  
99.
20111130114355 นางนิตยา  สุวรรณภาดา องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง จังหวัดมหาสารคาม จองห้องพัก คู่กับนางสาวสุคนธ์ทิพย์ ประนามเตา  01/1202554 13.00
100.
20111130114651 นางสาวสุคนธ์ทิพย์  ประนามเตา องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง จังหวัดมหาสารคาม จองห้องพัก คู่กับนางนิตยา สุวรรณภาดา  01/12/2554 13:00
101.
20111130115037 นางปัจถวี  ศรีกำพล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาไคร้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
102.
20111130115139 นายวิบูลย์  ภูมิผักแว่น อบต.บึงงาม จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จองห้องพัก  
103.
20111130115237 นายสาย  ชำนาญเถื่อน อบต.บึงงาม จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จองห้องพัก  
104.
20111130115321 นายศุภกร  สมผล อบต.บึงงาม จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จองห้องพัก  
105.
20111130115404 นางปิยะฉัตร  ผลจันทร์ อบต.บึงงาม จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จองห้องพัก  
106.
20111130115445 นางกัญญา  ตาถา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาไคร้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
107.
20111130115448 นายสารี  ชุมภูแสง อบต.บึงงาม จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จองห้องพัก  
108.
20111130115519 นางลั่นทม  ศรีคำแซง อบต.บึงงาม จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จองห้องพัก  
109.
20111130115613 นางละมูล  แสนมนตรี อบต.บึงงาม จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จองห้องพัก  
110.
20111130115716 นายเจริญ  โพธิ์ทอง อบต.บึงงาม จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จองห้องพัก  
111.
20111130115746 นางนิตยา  สุวรรณภาดา องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง จังหวัดมหาสารคาม ไม่จองห้องพัก  
112.
20111130115804 นางคำภีร์  กลางประพันํ อบต.บึงงาม จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จองห้องพัก  
113.
20111130115816 นายทุมมา  ไตรยะวงษ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาไคร้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
114.
20111130115856 นางสาวนงค์รัก  ภายะโส อบต.บึงงาม จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จองห้องพัก  
115.
20111130120003 นางสาวสุคนธ์ทิพย์  ประนามเตา องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมือง จังหวัดมหาสารคาม ไม่จองห้องพัก  
116.
20111130120110 นางนครไทย  ภูส่งศรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาไคร้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
117.
20111130120535 นางภัทธิรา   ฮมภิรมย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าปอ จังหวัดขอนแก่น ไม่จองห้องพัก  
118.
20111130120735 นางสาวพรหมพร  กองเกิด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าปอ จังหวัดขอนแก่น ไม่จองห้องพัก  
119.
20111130120747 นางสาวพรหมพร  กองเกิด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าปอ จังหวัดขอนแก่น ไม่จองห้องพัก  
120.
20111130120925 นางภัทธิรา  ฮมภิรมย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าปอ จังหวัดขอนแก่น ไม่จองห้องพัก  
121.
20111130121157 นายฉัตรชัย  ปฏิทัศน์ อบต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไม่จองห้องพัก  
122.
20111130121250 นายกฤษฎา  กองเกิด อบต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ไม่จองห้องพัก  
123.
20111130121759 นางจิรวรรณ  สีบุพิมพ์ รพ.สต.ศิลา จังหวัดขอนแก่น ไม่จองห้องพัก  
124.
20111130122044 นางตันหยง  จันทร์พิลา รพ.สต.บ้านเป็ด จังหวัดขอนแก่น ไม่จองห้องพัก  
125.
20111130122318 นางรัชนีย์  สุวรรณนันท์ รพ.สต.สาวะถี จังหวัดขอนแก่น ไม่จองห้องพัก  
126.
20111130122444 นางภาวดี  โสมคำ รพ.สต.หนองบัวดีหมี จังหวัดขอนแก่น ไม่จองห้องพัก  
127.
20111130125259 นายสนิท  บาทขุนทด องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
128.
20111130125942 นายบุญเลิศ  ยานุ องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
129.
20111130130427 นายสุพันธ์  นาคเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
130.
20111130130654 นายประสาร  บุญเทียม องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
131.
20111130130957 นางหนูพัฒน์  เทือกภูเขียว องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
132.
20111130131920 นางพิศมัย  อุทรักษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
133.
20111130132206 นางศิรินทร์ดา  แสงสุวรรณ องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
134.
20111130132820 นายบุญมี  ภารจำนง องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
135.
20111130133102 นางนิยม  บุญปก องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
136.
20111130133407 นายไพบูรย์  บุญปก องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
137.
20111130133509 นางสำเนียง  ฉายรักษา องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
138.
20111130133620 นางจอม  ไชยเสน องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
139.
20111130133727 นางเข็มพร  สาระพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
140.
20111130133913 นายชม  เรื่องลือ องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
141.
20111130134035 นายพิเชษฐ  แสนพันดร องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
142.
20111130134229 นายอนิรุจน์  ภารบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
143.
20111130134627 นายสวัสดิ์   เทพาลุน องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าพัฒนา จังหวัดขอนแก่น ไม่จองห้องพัก  
144.
20111130134703 นายยุทธศิลป์  พิณสา องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
145.
20111130134744 นายนิกร  วาระลุน องค์การบริหารส่วนตำบลคำสร้างเที่ยง จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
146.
20111130134814 นายจินดา   ชัยชนะ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าพัฒนา จังหวัดขอนแก่น ไม่จองห้องพัก  
147.
20111130134912 นายอิทธิพล  อินทรโสภา องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
148.
20111130135010 นายเย็น  ไชยวงษ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าพัฒนา จังหวัดขอนแก่น ไม่จองห้องพัก  
149.
20111130135115 นางสาวยุภาวดี  โพธิ์สายคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลสำราญใต้ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
150.
20111130135341 นายทองมี  พรมกสิกร องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าพัฒนา จังหวัดขอนแก่น ไม่จองห้องพัก  
151.
20111130135549 นายสมศักดิ์  จ้ำดา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าพัฒนา จังหวัดขอนแก่น ไม่จองห้องพัก  
152.
20111130135830 นายวินิจ  ธนะภูมิชัย องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าพัฒนา จังหวัดขอนแก่น ไม่จองห้องพัก  
153.
20111130135931 นางอัชฉลา   วัฒนวงษ์คีรี องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าพัฒนา จังหวัดขอนแก่น ไม่จองห้องพัก  
154.
20111130140111 นายพรชัย  แก่นบุดดี องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าพัฒนา จังหวัดขอนแก่น ไม่จองห้องพัก  
155.
20111130140210 นางสาวภัทราพร   หล้าแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าพัฒนา จังหวัดขอนแก่น ไม่จองห้องพัก  
156.
20111130140252 นายสุธิรันต์   พั้วทา องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าพัฒนา จังหวัดขอนแก่น ไม่จองห้องพัก  
157.
20111130140316 นางสุทธิกานต์   จันทร์ขอนแก่น เทศบาลตำบลคูเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จองห้องพัก  
158.
20111130140336 นางลักขณา  ทุมแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าพัฒนา จังหวัดขอนแก่น ไม่จองห้องพัก  
159.
20111130140425 นางเครือฟ้า  แสงพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าพัฒนา จังหวัดขอนแก่น ไม่จองห้องพัก  
160.
20111130140531 นางอมร  เจริญคุณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าพัฒนา จังหวัดขอนแก่น ไม่จองห้องพัก  
161.
20111130140727 นางสาว อรดี   วรรณชัย องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่าพัฒนา จังหวัดขอนแก่น ไม่จองห้องพัก  
162.
20111130140824 นายหนูค่าย  ชมภูหลง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ จังหวัดมหาสารคาม จองห้องพัก ไม่ระบุคู่พัก  2/11/2554 13:00
163.
20111130141152 นายมา  โพนสีสม อบต.เหล่าอ้อย อ.ร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
164.
20111130153409 นายประเวส   ภูกาบเพชร เทศบาลตำบลหนองบัว จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
165.
20111130153819 นายอภิญญาณ  ฆารไสว รพ.สต.หนองบัว จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
166.
20111130154105 นายมีชัย  แก้วบุญ เทศบาลตำบลหนองบัว จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
167.
20111130154250 นายสังคม  ชิณราม เทศบาลตำบลหนองบัว จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
168.
20111130154408 นางจุฑามาศ  วิลาศรี สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ จองห้องพัก ไม่ระบุคู่พัก  1/12/2554 13:00
169.
20111130154511 นายมณี  อ่อนสว่าง เทศบาลตำบลหนองบัว จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
170.
20111130154650 นายพานิช  แกมนิล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ จองห้องพัก ไม่ระบุคู่พัก  1/12/2554 13:00
171.
20111130154734 นายสัมฤทธิ์  วิเชียรสาร เทศบาลตำบลหนองบัว จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
172.
20111130154824 นายจรัญ  เชียรเดช เทศบาลตำบลหนองบัว จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
173.
20111130154932 นายคำปัน  ภูโคก เทศบาลตำบลหนองบัว จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
174.
20111130155039 นายไพฑูลย์  จุตาทิศ เทศบาลตำบลหนองบัว จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
175.
20111130155144 นางพรภิญญา  ภูพันรัตน์ เทศบาลตำบลหนองบัว จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
176.
20111130155238 นายประเสริฐ  มาลิสา เทศบาลตำบลหนองบัว จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
177.
20111130155348 นายบุญชู  นาพรม เทศบาลตำบลหนองบัว จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
178.
20111130155447 นางจารุณี  สันวิราช เทศบาลตำบลหนองบัว จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
179.
20111130160028 นายประครอง  วิเชียรสาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
180.
20111130160149 นายหวัน  ศิลาพจน์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
181.
20111130160407 นายสงกราณต์  จันทร์พล กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองโพธิ์ จังหวัดมหาสารคาม ไม่จองห้องพัก  
182.
20111130162345 นายเฉียว   ไชยฤทธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหว้า จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
183.
20111130162619 นางสมบัติ  สมสวย องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหว้า จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
184.
20111130162930 นางชนากานต์  วังคะฮาด องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหว้า จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
185.
20111130163953 นางสุรินทร  อัฐนาค องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหว้า จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
186.
20111130164030 นางเชาวณี  ศรีวงษ์ชัย กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ซับสมบูรณ์ จังหวัดขอนแก่น ไม่จองห้องพัก  
187.
20111130164256 นางสาวรวีพรรณ์  ไชยขันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหว้า จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
188.
20111130164425 นางนุจรีรัตน์  เมืองสอน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ซับสมบูรณ์ จังหวัดขอนแก่น ไม่จองห้องพัก  
189.
20111130164551 นางพรรณี  วิเศษศรี องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหว้า จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
190.
20111130164605 นางฤทัยวรรณ  เหล่าคนค้า กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ซับสมบูรณ์ จังหวัดขอนแก่น ไม่จองห้องพัก  
191.
20111130164728 นายเกียรติภูมิ  ดวงท้าวเศรษฐ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ซับสมบูรณ์ จังหวัดขอนแก่น ไม่จองห้องพัก  
192.
20111130164825 นายสง่า  พันธุโพธิ์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหว้า จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
193.
20111130165242 นางสาวถนอมศรี  ชินเทศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดหว้า จังหวัดกาฬสินธุ์ ไม่จองห้องพัก  
194.
20111130210205 นางสุทธิกานต์   จันทร์ขอนแก่น เทศบาลตำบลคูเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จองห้องพัก  
195.
20111130213754 นางถนอม   คำชาย เทศบาลตำบลคูเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จองห้องพัก  
196.
20111130214027 นางสุภาภรณ์   เนติรัตน์ เทศบาลตำบลคูเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จองห้องพัก  
197.
20111130215027 นางอรวรรณ   ชุมศรี บ้านดงเกลือ หมู่ที่ 6 จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จองห้องพัก  
198.
20111130215333 นายนิติศาสตร์   คำชาย เทศบาลตำบลคูเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จองห้องพัก  
199.
20111130215535 นายทวีศิลป์  บุญมะณี บ้านบัวป่า หมู่ที่ 2 ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จองห้องพัก  
200.
20111130215706 นายสุนทร  พงไทยสงค์ บ้านคูเมือง หมู่ที่ 1 ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จองห้องพัก  
201.
20111130215900 นายไพรบูรณ์   พรมสูงยาง เทศบาลตำบลคูเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จองห้องพัก  
202.
20111130220345 นายสงวน   สาหาร บ้านพังหาด หมู่ที่ 5 ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จองห้องพัก  
203.
20111130220457 นายสมบูรณ์   ปาโท บ้านดงเกลือ หมู่ที่ 10 ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จองห้องพัก  
204.
20111130220639 นางรัตน์ทิญญา   คุ้มบัวลา เทศบาลตำบลคูเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จองห้องพัก  
205.
20111130220850 นางจินตนา   อีสา บ้านสูงยาง หมู่ที่ 7 ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ไม่จองห้องพัก  
------------------------------------------------------------------------------------
| หมดเวลาลงทะเบียน | แก้ไขข้อมูลการลงทะเบียน |